POGOJI POSLOVANJA ŠD KEPA

SPLOŠNA DOLOČILA
Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta Športno društvo Kepa, Stanežiče 38, 1210 Ljubljana – Šentvid (v nadaljevanju ŠD KEPA) in posameznik/ca (v nadaljevanju potnik*), ki se prijavlja za določen dogodek, izlet, aktivnost, ki ga organizira ŠD KEPA (v nadaljevanju dogodki) oziroma turistični aranžma, ki ga ŠD KEPA izvaja v sodelovanju s katero od turističnih agencij (v nadaljevanju aranžma).
Splošni pogoji veljajo za dogodke, kot tudi za aranžmaje, razen, če splošni pogoji organizatorjev ali program določajo drugače. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katere koli točke teh splošnih pogojev določeno drugače, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.
Potnik je vsaka oseba, ki je opravila prijavo na dogodek oz. aranžma preko ŠD KEPA.
Razmerje med potnikom in ŠD Kepa se po oddani prijavi, kot tudi po plačilu podporne članarine, šteje za pogodbeno razmerje.

PRIJAVA
Dogodka oz. aranžmaja se lahko udeležijo člani in druge osebe, ki se sprejmejo pogoje poslovanja. V primeru, da ob prijavi potnik še ni član društva, se s prijavo na dogodek včlani v društvo in mora ob prijavi poravnati tudi letno podporno članarino v višini 2 eur. Članarine ni potrebno poravnati v primeru, da podjetje na dogodek oz. aranžma prijavi svoje zaposlene.

Potnik se lahko prijavi za dogodek oz. aranžma preko spletne strani www.kepa.si.
S prijavo ŠD KEPA in potnik skleneta pogodbo o potovanju, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje bodisi podatke o dogodku oz. aranžmaju bodisi se sklicuje na program dogodka oz. aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob rezervaciji je potnik dolžan navesti vse podatke, ki jih zahteva program, ter plačati prijavnino v višini 30 % cene ter rezervacijske stroške in administrativne steroške (v nadaljevanju stroški skupaj poimenovani: rezervacijski stroški) do roka, ki ga določi ŠD KEPA.

ŠD KEPA za svoje storitve zaračunava potniku standardne rezervacijske stroške v višini 10,00 € na prijavnico pri enodnevnih potovanjih – izletih in 20,00 € na prijavnico (vavčer) za vse ostale turistične aranžmaje. Pri sestavi kompleksnih ponudb ŠD KEPA zaračuna rezervacijske stroške v višini 30,00 €, za dogodek KEPA jadranje (KEPA sailing) pa 60,00 €.

Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse točne podatke, ki jih stran zahteva in se seznaniti s Politiko varstva osebnih podatkov in ravnanja s piškotki ŠD kepa ter temi splošnimi pogoji. V primeru, da potnik ob rezervaciji ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi dogodka oz. aranžmaja. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega instrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem oddaje prijave. Odstop od pogodbe pomeni odstop od dogodka oz. aranžmaja in obratno.

Če potnik po poteku roka za plačilo ne plača preostalega dela, se šteje, da je odstopil od namere udeležbe na dogodku oz. aranžmaju.
Rok prijave velja do zasedbe mest, razen če v programu ni navedeno drugače. Priporoča se čimprejšnja prijava.
V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

PRIJAVA V IMENU TRETJIH
V primerih, ko posameznik izvede prijavo za nekoga drugega, se šteje, da je ta prijavitelj primarno pridobil potrebno dovoljenje s strani tistega, za kogar je naredil prijavo. Posledično ŠD KEPA ne prevzema nikakršne odgovornosti za nepooblaščeno uporabo osebnih podatkov s strani te osebe.

PLAČILO
Potnik plača z nakazilom zneska na transakcijski račun. Za dan plačila se šteje dan, ko je potnik dal nalog za plačilo banki ali drugi organizaciji za plačilni promet, kar izkazuje s potrdilom o plačilu.
Prijavnina, ki jo potnik plača ob prijavi, znašajo 30 % cene dogodka oz. aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu dogodka oz. aranžmaja. Preostali del plača potnik najmanj 14 dni pred začetkom dogodka oz. aranžmaja, oz. kakor je navedeno v programu.

V primeru, da potnik v predvidenem roku ne plača celotne ali preostalega dela cene dogodka oz. aranžmaja, se šteje, da je odstopil od pogodbe, in se smiselno uporabijo določila o potnikovi odpovedi pogodbe iz teh splošnih pogojev oziroma pogojev, ki velja za posamezen dogodek oziroma aranžma.

Pravočasno in pravilno izvršeno plačilo, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih, oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, ki veljajo za posamezen dogodek oz. aranžma, potniku jamči udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem dogodku oz. aranžmaju.
V primeru odpovedi dogodka oz. aranžmaja (npr. zaradi neustreznih vremskih razmer, premajhnega števila prijav,…..) s strani ŠD KEPA, lahko potnik, če je do tega upravičen, zahteva vračilo že plačanega zneska, ki ga ŠD KEPA izvede preko banke na potnikov TRR ali pa se mu po želji že plačan znesek upoštevajo pri naslednjem izletu. ŠD KEPA v nobenem primeru ne more izplačati gotovine.

Kadar za potnika dogodek oz. aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

OTROCI
V posameznih primerih, določenih s posameznim programom dogodka oz. aranžmaja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu odrasle osebe, popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega dogodka oz. aranžmaja ali na ceno celotnega dogodka oz. aranžmaja. Pogoji in višina posameznega popusta so določeni v vsakem posameznem programu dogodka oz. aranžmaja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odrasle osebe, pomeni, da za ta dogodek oz. aranžma ni predvidenih tovrstnih posebnih popustov. Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden za posamezen dogodek oz. aranžma, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega dogodka oz. aranžmaja.

CENE
Cene dogodka oz. aranžmaja so določene s programom dogodka oz. aranžmaja ter veljajo od dneva objave programa oz. aranžmaja.

ŠD KEPA si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi spremenjenih okoliščin (npr. zaradi nezadostnega števila potnikov, sprememb menjalne valute, sprememb v cenikih prevoznikov, ……). Potnik ima pravico razdreti pogodbo o organizaciji dogodka oz. aranžmaja, če podražitev preseže 8 % osnovne cene aranžmaja. V tem primeru ima pravico do povračila vplačanega zneska brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vizuma, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov.

O morebitni spremembi cene dogodka oz. aranžmaja ŠD KEPA potnika obvesti.

ŠD KEPA lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru ŠD KEPA ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavlja izključno od izvajalca storitve na kraju samem (npr. nakup smučarske vozovnice, …..).

ŠD KEPA lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža/zviša, če se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje/zvišanje cene aranžmaja nastopili. Potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili. Potnik lahko odstopi od pogodbe, če zvišanje cene preseže 10 % dogovorjene cene, ne da bi moral povrniti škodo, ŠD KEPA pa potniku vrne vplačan znesek.

Če ŠD KEPA ugotovi, da je pred odhodom prisiljeno znatno spremeniti katerega od bistvenih pogodbenih pogojev, se obvezuje o tem čim prej obvestiti potnika, da mu omogoči sprejetje ustrezne odločitve, zlasti da odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo, ali da sklene dodatek k pogodbi. Potnik mora o svoji odločitvi brez nepotrebnega odlašanja obvestiti ŠD KEPA.
Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. Če je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj vedno izključujejo ter se ne seštevajo. Če je možnih več popustov in/ali ugodnosti, si potnik izbere tisti popust ali ugodnost, ki mu najbolj ustreza in za katerega izpolnjuje pogoje.

POSEBNE STORITVE oziroma DODATNE STORITVE

Posebne oziroma dodatne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v osnovni ceni dogodka oz. aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni izleti ipd.).

V primeru, da so v ponudbi pri posameznem aranžmaju navedene posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k osnovni ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja.

POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA DOGODKA OZIROMA ARANŽMAJA
Potnik ima pravico, da lahko v vsakem trenutku popolnoma, ali delno odstopi od pogodbe (v nadaljevanju: odpoved pogodbe), to je od dogodka oz. aranžmaja. Odpoved mora biti pisna in podana v skladu s temi pogoji. Če se potnik ne more udeležiti dogodka oz. aranžmaja, lahko prenese svojo rezervacijo na drugega, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za posamezen dogodek oz. aranžma. Potnik mora o tem obvestiti ŠD KEPA najpozneje v štirinajstih dneh pred začetkom dogodka oz. aranžmaja, vendar v času, v katerem je možno pravočasno urediti vse listine potrebne za prehod meje in nemoteno izvedbo dogodka oz. aranžmaja. Odpoved pogodbe (dogodka oz. aranžmaja) se opravi preko spletne strani ŠD KEPA ali po elektronski pošti info@kepa.si. V primeru, ko potnik odpove pogodbo, ima ŠD KEPA pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved in je neodvisna od tega ali je za dogodek oziroma aranžma že kaj plačal ali ne.

Glede na čas odpovedi ima ŠD KEPA za dogodke v Sloveniji in Evropi pravico zadržati:
– do 30 dni pred odhodom – 20 % vrednosti dogodka oz. aranžmaja, vendar ne manj kot 15 EUR
– 29–22 dni pred odhodom 30 % cene dogodka oz. aranžmaja
– 21–15 dni pred odhodom 40 % cene dogodka oz. aranžmaja
– 14–8 dni pred odhodom 60 % cene dogodka oz. aranžmaja
– od 7 do vključno dneva odhoda oziroma začetka opravljanja storitve – 100 % dogodka oz. aranžmaja
– neudeležba brez odstopa od pogodbe – 100 % cene aranžmaja.

Za dogodke izven Evrope veljajo strožji pogoji v primeru odpovedi potnika:
– do 45 dni pred odhodom 20 % vrednosti dogodka oz. aranžmaja, vendar ne manj kot 15 EUR
– 44–30 dni pred odhodom 45 % cene dogodka oz. aranžmaja
– 29–22 dni pred odhodom 50 % cene dogodka oz. aranžmaja
– 21–15 dni pred odhodom 60 % cene dogodka oz. aranžmaja
– 14–8 dni pred odhodom 80 % cene dogodka oz. aranžmaja
– 7– do vključno dneva odhoda oziroma začetka opravljanja storitve – 100 % dogodka oz. aranžmaja
– neudeležba brez odstopa od pogodbe – 100 % cene aranžmaja.

Če potnik med dogodkom oz. aranžmajem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med dogodkom oz. aranžmajem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jih je s tem povzročil.

Za spremembo rezervacije do 30 dni pred odhodom zaračuna ŠD KEPA 10 EUR na osebo. V kolikor so v programu oziroma za aranžma pogoji za povračilo stroškov drugače določeni, veljajo pogoji iz programa oziroma aranžmaja. Če potnik na lastno željo med dogodkom oz. aranžmajem pisno odstopi od nadaljnje udeležbe, pri vrnitvi ni upravičen do povračila stroškov.

Višina stroškov odpovedi, kadar ŠD KEPA ni organizator, je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja.

V primeru, da potnik ne upošteva časa prihoda in odhoda, si ŠD KEPA pridržuje pravico do odhoda brez potnika. V tem primeru potnik nima pravice do povračila stroškov ali cene (kupnine) ne delno ne v celoti.

V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani ŠD KEPA zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za katerokoli kršitev pogodbe o potovanju, če je nezmožnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ali posameznih njenih določil posledica nepredvidenih, nepričakovanih in neodvrnljivih dogodkov, ki so splošno znani kot višja sila, ali ukrepov države ali drugih pristojnih upravnih organov ter dejanje tretjih oseb, ki niso odvisni od volje stranke in jih stranki nista mogli pričakovati, preprečiti ali odkloniti. ŠD Kepa  potniku ne odgovarja za škodo, ki potniku nastane po pogodbi o potovanju zaradi višje sile.

ODPOVED DOGODKA OZ. ARANŽMAJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA
ŠD KEPA si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi dogodka oz. aranžmaja ali spremembe programa dogodka oz. aranžmaja. ŠD KEPA si pridržuje pravico odpovedati dogodek oz. aranžma najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov.

ŠD KEPA si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za ŠD KEPA pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenilo, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. ŠD KEPA lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s ŠD KEPA, predvsem, če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med dogodkom oz. aranžmajem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil ŠD KEPA.

ŠD KEPA si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi dogodka oz. aranžmaja zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri programa, če se spremenijo pogoji za dogodek oz. aranžma (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere ŠD KEPA ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. ŠD KEPA ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršne koli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da ŠD KEPA odpove dogodek oz. aranžma, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene. V primeru odpovedi dogodka oz. aranžmaja s strani ŠD KEPA potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršni koli naknadni spremembi programa ŠD KEPA potnika nemudoma obvesti. ŠD KEPA ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da stanje na kraju samemu ŠD KEPA ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko ŠD KEPA namesti potnika v drug objekt enake kategorije. Če organizator dogodka oz. aranžmaja bistveno spremeni program pred izpolnjevanjem pogodbe, potniku, ki zaradi tega odstopi od pogodbe, vrne vplačani znesek v skladu s pogoji, določenimi v programu, oziroma pogoji, ki veljajo za organizatorja. Če organizator dogodka oz. aranžmaja program bistveno spremeni med izpolnjevanjem pogodbe, potnik, ki zaradi tega odstopi od pogodbe, plača samo stroške dejansko opravljenih storitev.

REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE
Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti sporočiti na kraju samem, predstavniku ŠD KEPA, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija oz. pritožba (v nadaljevanju reklamacija) lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v zakonsko predpisanem roku dveh mesecev. Potnik naj pisno reklamacijo, skupaj z zahtevkom pošlje na naslov: ŠD KEPA Stanežiče 38, 1210 Ljubljana – Šentvid. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer ŠD KEPA take reklamacije ne bo obravnavalo. Brez pravilno poslane pisne reklamacije ŠD KEPA ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. To določilo ne velja v primeru, da ima ŠD KEPA pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

PRTLJAGA
Za prevoz prtljage in opreme, za uničeno ali izgubljeno prtljago, za krajo prtljage ali drugih dragocenosti na avtobusu ali kraju samem, ŠD KEPA ni odgovorno.

POTOVALNI DOKUMENTI
Potnik, ki se prijavlja za dogodek oz. aranžma v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila paziti sam in ŠD KEPA za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev udeležbe na dogodku potnika iz tega naslova ne odgovarja.
Potnik si je dolžan pred dogodkom oz. do roka, ki je določen v programu, pridobiti vizume za države, v katere potuje, in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. Če potnik teh obveznosti ne izpolni, ravna ŠD KEPA po določilih, ki se nanašajo na potnikovo odpoved dogodka. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire nosi vse stroške potnik sam.
Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni), je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih dogodka oziroma aranžmaja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih potniki dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev dogodka oz. aranžmaja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem dogodka oz. aranžmaja zgolj potnik sam.

CARINSKI PREDPISI
Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije kakor tudi vseh drugih držav, v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik dogodka oz. aranžmaja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu, sopotnikom, ŠD KEPA in drugim.

ZDRAVSTVENI PREDPISI
V primeru, da so v programu za dogodek oz. aranžma navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, v katero so vpisana opravljena cepljenja. ŠD KEPA ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev udeležbe na dogodku ali aranžmaju, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države v katero vstopa, ali programa na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
ŠD KEPA vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Osebne podatke obdelujemo le za določene, pogodbene in zakonite namene in jih ne bomo obdelovali na noben način, ki ni združljiv s temi nameni. Takšen namen je lahko odgovor na povpraševanje, izvajanje pogodbenega razmerja, izvajanje družbenih dejavnosti.
Šteje se, da potnik s prijavo na dogodek oziroma aranžma, pristaja na obdelavo osebnih podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice. Za obdelavo podatkov, ki niso vezani na izpolnitev pogodbenega razmerja ali zakonske obveznosti, bo ŠD KEPA v skladu z veljavno zakonodajo vsakokrat pridobilo ustrezno soglasje posameznika in osebne podatke obdelovalo v obsegu in izključno za namene, za katere je soglasje dano.
Namen obdelave in pravna podlaga je za vsako evidenco natančno razvidna iz obvestila glede obdelave podatkov, ki so priloga1,2, in 3 ter so sestavni del teh pogojev.

Ti splošni pogoji veljajo od 10.5.2020 dalje.

Športno društvo Kepa
Stanežiče 38
1210 Ljubljana – Šentvid

OBVESTILO GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
V EVIDENCI PRIJAVE NA DOGODEK (Priloga 1)

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov: ŠD KEPA, Stanežiče 38, 1210, Ljubljana, Slovenija, mail: info@kepa.si
  • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO): Denis Mušič, 00386 (0)31 523 076, e-pošta: info@kepa.si.
  • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke v evidenci »Prijave na dogodek« obdelujemo le za določene, pogodbene in zakonite namene. Takšen namen je lahko odgovor na povpraševanje, izvajanje pogodbenega razmerja.
  • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: V skladu z veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi:
  • 6 (1b) člena Splošne uredbe, obdelava potreba za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka ste oziroma za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe
  • 6 (1a) člena Splošne uredbe (Zakon o davku na dodano vrednost (obvezni podatki na izdanem računu)).
 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Dostop do vaših osebnih podatkov imajo lahko tudi društveni pogodbeni obdelovalci; to so turistična agencija Kompas d.d., Pražakova 4, 1514 Ljubljana; Assistance CORIS d.o.o., Ul. bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana; JP storitve d.o.o., Celovška 130,1000 Ljubljana, GiBit d.o.o., Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana; OBS d.o.o., Letališka 29, 1000 Ljubljana, Prodest d.o.o., Celovška cesta 103, Ljubljana, 1000 Ljubljana.

OBVESTILO GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
V EVIDENCI PODANIH SOGLASIJ (Priloga 2)

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov: ŠD KEPA, Stanežiče 38, 1210, Ljubljana, Slovenija, mail: info@kepa.si
  • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO): Denis Mušič, 00386 (0)31 523 076, e-pošta: info@kepa.si.
  • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke, pridobljene na podlagi soglasja, zbiramo in obdelujemo izključno v obsegu in za namene, določene v soglasju.
  • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: V skladu z veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi:
  • 6 (1a) člena Splošne uredbe
 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:
  Morebitnim porabnikom, ki so navedeni na soglasju in za katere ste dali soglasje.

OBVESTILO GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
V EVIDENCI PODPORNI ČLANI ŠD KEPA (Priloga 3)

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov: ŠD KEPA, Stanežiče 38, 1210, Ljubljana, Slovenija, mail: info@kepa.si
  • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO): Denis Mušič, 00386 (0)31 523 076, e-pošta: info@kepa.si.
  • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke v evidenci »Podporni člani ŠD KEPA« obdelujemo le za določene, pogodbene in zakonite namene. Takšen namen je lahko odgovor na povpraševanje, izvajanje pogodbenega razmerja, izvajanje statutarnih in zakonitih obveznosti.
  • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: V skladu z veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi:
  • 6 (1b) člena Splošne uredbe, obdelava potreba za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka ste oziroma za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe
  • 6 (1a) člena Splošne uredbe (Zakon o društvih, Zakon o davku na dodano vrednost (obvezni podatki na izdanem računu)).
 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Dostop do vaših osebnih podatkov imajo lahko tudi društveni pogodbeni obdelovalci; to so turistična agencija Kompas d.d., Pražakova 4, 1514 Ljubljana; Assistance CORIS d.o.o., Ul. bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana; JP storitve d.o.o., Celovška 130,1000 Ljubljana, GiBit d.o.o., Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana; OBS d.o.o., Letališka 29, 1000 Ljubljana, Prodest d.o.o., Celovška cesta 103, Ljubljana, 1000 Ljubljana.
0
  0
  Vaša košarica
  Vaša košarica je praznaVrni se v trgovino