POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV IN RAVNANJA S PIŠKOTKI ŠD KEPA

Pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. V ŠD KEPA se tega zelo dobro zavedamo, zato spoštujemo zasebnost naših članov/ic* in z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z veljavno zakonodajo. Dostop do osebnih podatkov je zato dovoljen le pooblaščenim osebam ŠD KEPA in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje in zagotavljanje delovanja ŠD KEPA ter izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij s člani.

Z ustreznimi ukrepi skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave. Ob morebitnem “vdoru” v računalniški sistem ne nosimo odgovornosti!

Kontakt o zasebnosti
Za vprašanja v zvezi z zbiranjem, obdelavo in uporabo osebnih podatkov, informacijami, popravki, blokiranji, izbrisom podatkov ali preklicem privolitve obveščanja, se obrnite na: ŠD KEPA, Stanežiče 38, 1210, Ljubljana, Slovenija ali na e-pošto: info@kepa.si.

Katere osebne podatke zbiramo?
• osnovni osebni podatki (npr. ime in priimek, naslov, datum rojstva)
• podatki za komunikacijo (npr. naslov, mail, telefon)
• podatki za sklenitev nezgodnega zavarovanja (poleg podatkov iz prejšnje alineje, še rojstni datum)
• podatki o komunikaciji med ŠD KEPA in vami
• podatki o plačilih,
• podatki pridobljeni na podlagi soglasja.

Kakšne so pravne podlage za obdelovanje vaših osebnih podatkov?
V skladu z veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov lahko vaše osebne podatke obdelujemo:
• če ste nam dali soglasje (ki ga lahko kadarkoli prekličete),
• če je to potrebno zato, da lahko sklenemo in/ali izpolnimo pogodbo (prijava na dogodek dogodek) z vami,
• če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva ŠD KEPA ali tretja oseba,
• če to zahteva zakon (npr. glede podatkov, ki so na izdanem računu).

Za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke?
Osebne podatke obdelujemo le za določene, pogodbene in zakonite namene in jih ne bomo obdelovali na noben način, ki ni združljiv s temi nameni. Takšen namen je lahko odgovor na povpraševanje, izvajanje pogodbenega razmerja, izvajanje družbenih dejavnosti.
Za druge namene, od zgoraj navedenih, bo ŠD KEPA zbiralo in obdelavo osebne podatke izključno na podlagi soglasja.

V katerih primerih bomo obdelovali podatke na podlagi soglasja?
V primerih, kadar ŠD KEPA zbira in obdeluje osebne podatke članov za druge namene kot le za izvajanja društvenih dejavnosti oziroma za izvajanje pogodbe, potrebuje vaše soglasje, in sicer bomo vaše osebne podatke za:
• obveščanje izključno preko elektronske pošte o drugih ponudbah in dogodkih ŠD KEPA;
• fotografiranje in snemanje izvajanja društvenih dejavnosti, za namene predstavljanja dejavnosti društva ter objavo nastalih fotografij, video- in zvočnih posnetkov na spletni strani ŠD KEPA in na društvenih profilih Facebook, YouTube in Instagram
• za udeležbo na tekmovanjih,
obdelovali zgolj in smo na podlagi soglasja in v obsegu danega soglasja.

Soglasje posameznik podaja zase, v primeru otroka** pa to soglasje podaja eden od staršev oz. zakoniti zastopnik.
V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.
V primeru, da posameznik ne poda soglasja za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov za enega ali več namenov, navedenih v posameznem soglasju, to zanj nima nobenih posledic pri koriščenju oz. izpolnjevanju statutarnih obveznosti članstva in izvajanja društvenih dejavnosti.
Dostop do vaših osebnih podatkov, pridobljenih na podlagi soglasja, imajo lahko tudi društveni pogodbeni obdelovalci, ki bodo navedeni na posameznem soglasju.

Pogodbeni obdelovalci
Dostop do vaših osebnih podatkov imajo lahko tudi društveni pogodbeni obdelovalci; to so turistična agencija Kompas d.d., Pražakova 4, 1514 Ljubljana; Assistance CORIS d.o.o., Ul. bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana; JP storitve d.o.o., Celovška 130,1000 Ljubljana, GiBit d.o.o., Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana; OBS d.o.o., Letališka 29, 1000 Ljubljana, Prodest d.o.o., Celovška cesta 103, Ljubljana, 1000 Ljubljana.

Prijava v imenu tretjih
V primerih, ko posameznik izvede prijavo za nekoga drugega, se šteje, da je ta uporabnik primarno pridobil potrebno dovoljenje s strani tistega, za katerega je prijava narejena. Posledično ŠD Kepa ne prevzema nikakršne odgovornosti za nepooblaščeno uporabo osebnih podatkov s strani te osebe.

Koliko časa hranimo vaše osebne podatke
Vaše osebne podatke bomo hranili v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Hranili jih bomo samo toliko časa, kolikor je to potrebno za namene, za katere jih obdelujemo, ali za ravnanje v skladu z zakonom. Tako osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše osebne privolitve, hranimo trajno, do vašega preklica. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi zakona ali pogodbenega odnosa z vami, pa hranimo toliko časa, kot določa zakon.
Po preteku obdobja hrambe osebne podatke učinkovito in trajno izbrišemo ali anonimiziramo, tako da jih ni več mogoče povezati s posameznikom.

Kako ščitimo vaše osebne podatke
Uporabljamo tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred nezakonitim ali nepooblaščenim dostopom ali uporabo, pa tudi pred nenamerno izgubo ali okrnitvijo njihove celovitosti. Oblikovali smo jih ob upoštevanju svoje IT infrastrukture, možnega vpliva na vašo zasebnost in stroške ter v skladu s trenutnimi industrijskimi standardi in prakso. Naši pogodbeni obdelovalci bodo obdelovali vaše osebne podatke samo, če bodo upoštevali te tehnične in organizacijske varnostne ukrepe.
Ohranjanje varnosti podatkov pomeni varovanje zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti vaših osebnih podatkov:
 zaupnost in celovitost: vaše osebne podatke bomo zaščitili pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo
 razpoložljivost: zagotovili bomo, da lahko pooblaščeni obdelovalci dostopajo do vaših osebnih podatkov, kadar je to potrebno.
Naši varnostni postopki vključujejo: varnost dostopa, varnostne kopije, spremljanje, pregled in vzdrževanje, upravljanje varnostnih incidentov itd.

Kdo obdeluje osebne podatke
Glede na namene, za katere obdelujemo vaše osebne podatke, le-te lahko razkrijemo naslednjim kategorijam prejemnikov:
a) V okviru ŠD KEPA:
– Denis Mušič, Luka Ogrinc, Mirjana Josipović in Vera Mušič
b) Našim poslovnim partnerjem, od katerih zahtevamo, da vedno ravnajo v skladu z veljavnimi zakoni, politiko varstva osebnih podatkov ter posvečajo veliko pozornosti zaupnosti vaših osebnih podatkov:
– oglaševalske, marketinške in promocijske agencije in ponudniki npr. MailChimp, Google (Google- samo identifikacijski podatek o piškotku/cookie za namene remarketinga, e-poštni naslov za prikazovanje oglasov v programu Google AdWords, identifikacijski podatek o piškotku/cookie za namene analiz v programu Google Analytics; Facebook – samo identifikacijski podatek o piškotku/cookie za namene remarketinga, e-poštni naslov za prikazovanje oglasov v programu Facebook Custom Audiences), ki nam pomagajo izvesti in analizirati učinkovitost naših akcij in promocij.
– podjetja, ki opravljajo storitve za ŠD KEPA ali v imenu ŠD KEPA, to so agencija Kompas d.d., Pražakova 4, 1514 Ljubljana; Assistance CORIS d.o.o., Ul. bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana; JP storitve d.o.o., Celovška 130,1000 Ljubljana, GiBit d.o.o., Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana; OBS d.o.o., Letališka 29, 1000 Ljubljana, Prodest d.o.o., Celovška cesta 103, Ljubljana, 1000 Ljubljana.

c) Drugim tretjim osebam:
Kadar to zahteva zakon ali je zakonito potrebno za zaščito:
– ŠD KEPA (skladnost z zakoni, zahteve organov, sodne odredbe, pravni postopki, obveznosti, povezane s poročanjem in vlaganjem informacij organom itd.), preverjanje ali uveljavljanje skladnosti s politiko in sporazumi ŠD KEPA
– pravic, lastnine ali varnosti ŠD KEPA in/ali njegovih članov/ic
v zvezi s korporativnimi transakcijami: v okviru prenosa ali odprodaje celotnega ali dela svojega posla ali drugače v povezavi z združitvami, konsolidacijami, spremembami nadzora, reorganizacijami delovanja ŠD KEPA.

Naši poslovni partnerji, navedeni pod točko b) zgoraj, smejo vaše osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnih koli lastnih interesov. Upoštevajte pa, da prejemniki, navedeni v točkah b) in c) zgoraj, zlasti ponudniki storitev, ki vam lahko ponujajo storitve v okviru in/ali aplikacij ali preko lastnih kanalov, lahko ločeno zbirajo vaše osebne podatke. V takem primeru so izključno odgovorni za njihov nadzor, vaše sodelovanje z njimi pa mora potekati skladno z njihovimi pogoji.

Kakšne so vaše možnosti in pravice v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki?
Vaši osebni podatki – vedno nas lahko kontaktirate na kontaktni točki za varstvo podatkov, da ugotovite, katere vaše osebne podatke imamo in njihov izvor.
Prav tako imate pravico, da prejmete osebne podatke, ki jih ste jih posredovali ŠD KEPA, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in pravico, da te podatke posredujemo drugemu upravljavcu, ne da bi vas pri tem ovirali, kadar:
• obdelava temelji na privolitvi in
• se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do popravka – če v osebnih podatkih najdete kakšno napako, ali se vam zdijo nepopolni ali napačni, lahko zahtevate popravek ali dopolnitev (pravica, da ŠD KEPA brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami oziroma, ob upoštevanju namenov obdelave, pravica do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave).

Pravica do izbrisa – pravica doseči, da ŠD KEPA brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, ŠD KEPA pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov:
a) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
b) posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
c) posameznik obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
d) osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
e) osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti zaradi izpolnitve zakonskih obveznosti;
f) osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe od mladoletnega posameznika.

Vaše omejitve – pravica doseči, da ŠD KEPA omeji obdelavo, kadar velja eden od naslednjih primerov:
a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki ŠD KEPA omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
b) je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
c) ŠD KEPA osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
d) je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Vaši ugovori – lahko tudi nasprotujete uporabi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja ter ugovarjate zgolj avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli prekličete, s tem, da se obrnete na našo kontaktno točko za varstvo podatkov (glejte Koga lahko kontaktiram, če imam vprašanja v zvezi mojimi osebnimi podatki). Poleg tega lahko zahtevate od nas, da izbrišemo kakršne koli podatke o vas (razen v nekaterih primerih, na primer za dokazovanje transakcije, ali če to zahteva zakon). Imate tudi pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu.

Koga lahko kontaktiram, če imam vprašanja v zvezi mojimi osebnimi podatki
Organizirali smo kontaktno točko, ki bo obravnavala vaša vprašanja ali zahteve v zvezi z vašimi osebnimi podatki (in njihovo obdelavo) in uveljavljanjem vaših pravic. Pišete nam lahko na info@kepa.si.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Kako lahko prekličem soglasje
Soglasje je možno preklicati s pisno izjavo na naslov ŠD KEPA, Stanežiče 38, 1210, Ljubljana oziroma sporočilom, ki nam ga pošljete na naslov ŠD KEPA, Stanežiče 38, 1210, Ljubljana, Slovenija ali na e-pošto: info@kepa.si.

Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za vas nima nobenih negativnih posledic pri koriščenju oz. izpolnjevanju statutarnih obveznosti članstva in izvajanja društvenih dejavnosti.

Piškotki
Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika. Piškotni niso nič novega, zakon je posegel zgolj v način obveščanja in soglasja uporabnikov spletne strani glede njihove uporabe.

Kaj je piškotek
Naša spletna stran lahko v brskalnik vašega računalnika odloži tako imenovani »piškotek«. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki nam dajejo podatke o tem, kolikokrat posameznik obišče našo spletno stran in kaj ga zanima v teh obiskih. Piškotki sami ne vsebujejo nobenih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo posameznika, če pa nam te podatke posredujete sami, na primer z registracijo, se ti lahko povežejo s podatki, ki so shranjeni v piškotku.
Vedno imate možnost, da piškotke sprejmete ali zavrnete. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, kar lahko spremenite v nastavitvah tako, da računalnik piškotke zavrne ali pa da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani.
Za informacije o nastavitvah piškotkov kliknite na ime vašega brskalnika:
• Firefox
• Chrome
• Internet Explorer
• Opera
• Safari

Uporaba piškotkov na vaši spletni strani
Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da lahko izključno za lastne potrebe, razločujemo med obiskovalci in štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. V ta namen uporabljamo najbolj razširjeno orodje Google Analytics.
Naša spletna stran uporablja tudi piškotke, ki vam zagotavljajo boljšo uporabniško izkušnjo s tem, da si zapomnijo vašo prijavo ali registracijo na spletni strani, vnesene podatke v spletne obrazce, dodane izdelke v košarico, zadnje ogledane izdelke in vaše strinjanje z uporabo piškotkov. Podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov, ne bomo posredovali tretjim osebam.

*V tej splošnih pogojih uporabljen izraz v moški spolni slovnični obliki je uporabljen kot nevtralen za ženske in moške.

** Kadar je otrok mlajši od 16 let, je obdelava osebnih podatkov zakonita le,če in kolikor takšno privolitev da ali odobri nosilec starševske odgovornosti za otroka.

Politika varstva osebnih podatkov in ravnanja s piškotki ŠD KEPA velja od 25. 5. 2018 dalje.

Športno društvo Kepa
Stanežiče 38
1210 Ljubljana – Šentvid

0
    0
    Vaša košarica
    Vaša košarica je praznaVrni se v trgovino